Duurzame ontwikkelingsdoelen

“Business as usual is no longer an option”

In september 2015 werden 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd door de Verenigde Naties. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld. De doelstellingen vormen de leidraad voor de wereld waar de Verenigde Naties naartoe wil evolueren tegen 2030.

De 17 doelstellingen, die onderverdeeld zijn in 169 subdoelstellingen, streven naar het uitbannen van armoede en trachten de groeiende ongelijkheid aan te pakken. De doelstellingen willen iedereen toegang geven tot basisvoorzieningen als water, onderwijs, gezondheidszorg en energie. Bovendien wensen ze de impact van het economische systeem op het leefmilieu terug te dringen en de ecosystemen veilig te stellen.

Ben je meer een kijker dan een lezer, bekijk dan eerst volgend filmpje:

Erken en herkén je eigen impact

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten, verenigingen, organisaties en op burgers, waar ook ter wereld. Zo moet België binnen 15 jaar de doelstellingen behalen en ontwikkelingslanden ondersteunen om dit eveneens te doen.

Iedereen moet zich echter realiseren dat het niet behalen van de doelstellingen enorme gevolgen kan hebben op de eigen leefomgeving voor de komende jaren; en op die van onze kinderen en kleinkinderen.

De Ecowijzer zet in op de doelstellingen; verantwoorde consumptie en productie (nr. 12), klimaatactie (nr. 13) en duurzame gemeenten (nr. 11). De website helpt je op weg met informatie en verkoopadressen voor jouw duurzame aankopen.

De vijf P’s van duurzame ontwikkeling

Om tot meer duurzame ontwikkeling te komen verwacht de VN meer samenwerking tussen gemeentebesturen en steden, maar ook tussen bedrijven, burgers en organisaties. Wat lokaal gebeurt, heeft globale gevolgen. Aan de oorspronkelijke drie P’s voor duurzame ontwikkeling: people, planet, prosperity (welvaart), werden partnerships (samenwerkingen) en peace (vrede) toegevoegd. Technologie, handel, financiën, data, het delen van kennis én een competent en eerlijk bestuur zijn daarvoor van belang.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

De Millenniumdoelstellingen hebben in het verleden aangetoond dat sociale vooruitgang mogelijk is. Toch blijven nog steeds miljoenen mensen leven in extreme armoede, zonder toegang tot gezondheidszorg of sociale bescherming. Willen we de planeet leefbaar houden, en willen we dat de sociale en economische vooruitgang niet door ecologische rampen wordt tenietgedaan, dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen om onze manier van leven op de grenzen van onze planeet af te stemmen.

Een ondeelbaar kader

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen mogen niet gezien worden als een keuzemenu waaruit volgens voorkeur gekozen kan worden, maar zijn een geïntegreerd en ondeelbaar kader. Voor steden en gemeenten is daarin een cruciale rol weggelegd via de doelstelling nr. 11 ‘duurzame steden en gemeenten’. Zij hebben een signaalfunctie voor o.a. mondiale problemen (armoede, ongelijkheid, honger, gezondheid, schoon water …) en een voorbeeldfunctie voor o.a. goed bestuur, gendergelijkheid, duurzaam aankoopbeleid en participatie met de burger.

Zo ondertekenden de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel het Burgemeestersconvenant 2020 (om 20% CO2 te besparen tegen 2020) en behaalden ze allemaal de titel FairTradeGemeente.

Focus op internationale handel

Internationale handel wereldwijd verdient de nodige aandacht. Sociale wantoestanden en ecologische kosten vinden hun oorsprong immers vaak in gebrekkige internationale handelsregels. Duurzame internationale handel (met eerlijk werk en economische groei) moet daarom een centrale rol krijgen in de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Duurzaam kopen, zoals gepromoot wordt op deze website, draagt effectief bij aan duurzame internationale handel.

Durven doen!

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen mogen niet gezien worden als een eindpunt. Ze zijn doelstellingen voor de middellange termijn – de horizon is 2030 – terwijl nog veel grotere inspanningen nodig zijn tegen 2050. Toch zou het behalen van de doelstellingen een hele stap voorwaarts betekenen.

De doelstellingen zijn een minimumstandaard. België mag bij de uitvoering ervan meer ambitie aan de dag durven te leggen. “Business as usual is no longer an option”, stelden de Europese ministers terecht.

Menu